Category Archives: Chinese

Nice: bon appetite

http://www.omniglot.com/language/phrases/bonappetit.htm 慢慢吃! (mànmàn chī!) – eat slowly 請慢用 [请慢用] (qǐng màn yòng) – please eat slowly 請入席 [请入席] (qǐng rù xí) – please be seated – frm Advertisements

Đăng tải tại Chinese | Bạn nghĩ gì về bài viết này?